Een succesvolle zorginstelling vormt een biotoop met haar verzorgingsgebied, is de ervaring van the Alignment House. Dat betekent dat een zorginstelling haar aanbod perfect afstemt op de zorgvraag en meeverandert met haar omgeving, marktonderzoek is daarin randvoorwaardelijk.

In samenwerking met Experian heeft the Alignment House de Zorgscan ontwikkeld: een instrument voor marktonderzoek dat zeer gedetailleerd uw adherentiegebied in kaart brengt.

Mosaic  marktonderzoek
De zorgscan maakt gebruik van Mosaic. Mosaic identificeert alle 7,4 miljoen huishoudens in Nederland en classificeert deze in een van de 14 ‘Mosaic groepen’. Met gebruik van diverse databronnen geeft deze classificatie een duidelijk beeld van de Nederlandse consument voor wat betreft hun socio-demografie, levensstijl, cultuur en (bestedings)gedrag. Het gaat hier om GISdata, registratiedata en kwalitatieve data.

Ken de mens achter de zorgvraag in uw adherentiegebied
Specifiek voor uw adherentiegebied geeft de Zorgscan inzicht in de omvang en samenstelling van uw verzorgingsgebied (kwantitatief) en in de behoeften van uw doelgroepen (kwalitatief):

  • Hoe zit uw verzorgingsgebied eruit, qua bevolkingssamenstelling, omvang en ontwikkelingen?
  • Welke doelgroepen zijn oververtegenwoordigd in het verzorginsgebied?
  • Welke doelgroepen bedien ik? Wie zijn mijn patiënten/cliënten?
  • Wat zijn kenmerken van deze doelgroepen qua levensfase, afkomst, bestedingsruimte en gedrag? Wat vinden deze mensen belangrijk? Hoe ziet hun leven eruit?
  • Wat zijn hun specifieke behoeften en waar zit uw ‘productpotentieel’?

Scan Mosaic Den haag

De antwoorden uit het marktonderzoek geven uw instelling de informatie waarop u uw organisatie kunt (in)richten en waarop u uw zorgformule kunt baseren en aanscherpen. De Zorgscan geeft u handvatten voor:

  • Het creëren van een assortimentsstrategie: aanbod afstemmen op de zorgvraag van uw cliënten
  • Het invullen van uw zorgformule: houding en gedrag van medewerkers richten naar de behoeften van uw cliënten.
  • Communicatie en marketing afstemmen op de verschillende cliëntgroepen en doelgroepen in gebied.
  • Gesprekspartner te worden voor lokale bestuurders en maatschappelijke partijen in deze gemeente over thema’s binnen het beleidsprogramma.
  • Actief samenwerkingspartners te benaderen om allianties en partnerships mee aan te gaan om huidige- of nieuwe doelgroepen te bedienen.

Meer weten over wat the Alignment House doet voor de zorg?

Kind-en-Carriere