The Alignment House in Rotterdam

Van groef naar groove, tijd voor transitie

De culturele sector staat in het hele land onder druk. Het huidige stelsel is aan het eind van zijn levenscyclus. In onze uitvoeringspraktijk zien we op alle fronten een verschuiving van stelsel naar ecosysteem. In Rotterdam hebben we onderzoek verricht over deze transitie, waarbij de directe aanleiding het uitwerken van een nieuw adviesmodel was.

In de periode van 16 juli 2022 tot en met 13 oktober 2022 hebben onderzoekers Maarten Crump en Bas Pietersen van The Alignment House een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar een nieuw adviesmodel voor de Rotterdamse cultuursector. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cultuurwethouder Said Kasmi, ten behoeve van het college van B&W van de gemeente Rotterdam.

 

De opdracht luidt: kom met een advies voor een nieuw adviesmodel voor de culturele sector dat recht doet aan de opdracht en dat werkt voor Rotterdam. Doe dit vanuit onafhankelijkheid, onderzoek wat nodig is, luister goed naar zoveel mogelijk relevante actoren en breng in kaart waar draagvlak voor is, op basis van behoeften en zorgen. Maar ook: kom met een concreet en uitvoerbaar advies dat niet in de la van de wethouder verdwijnt. Een advies voor de korte termijn met oog op het aankomende cultuurplanproces. En een advies dat ook voor de lange(re) termijn antwoord geeft op de vraag hoe onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies geborgd kan blijven.

 

Om tot een advies te komen, bleek al snel uit de gesprekken dat een veel dieper begrip nodig is van het cultureel ecosysteem in Rotterdam. Daarbij kan advies over de ontwikkeling in en van het culturele stelsel niet los worden gezien van de ontwikkelingen van het ecosysteem van de stad. Opvallend uit de gevoerde gesprekken is dat men het unaniem eens lijkt te zijn over het volgende: cultuur in Rotterdam moet gaan werken als een florerend ecosysteem. Het huidige, klassieke stelsel sluit niet meer aan op de behoeften van de stad en draagt niet bij aan een adequate werking van de sector. Van een oud systeem naar een nieuw (eco)systeem, zo luidt het devies. Er is, zo bleek in het veld, ook geen luide roep om advisering in de klassieke zin des woord, er is behoefte aan collectieve organisatiekracht dat leidt tot resultaten voor het collectief.

 

Voor het succesvol bouwen aan een florerend cultureel ecosysteem zoomt het rapport allereerst in op bestaande knelpunten. Er lijkt al lange tijd sprake van steeds dezelfde structurele knelpunten. Daar moet nu wat aan gedaan worden. Daarvoor is ook tijd en ruimte nodig. Daarin wordt elk knelpunt omgebogen naar de wenselijke situatie. Het resulteert in bouwstenen die kunnen worden benut in de transitie naar een cultureel ecosysteem, waarin ook het cultuuradvies een plek moet gaan krijgen.

 

Op de korte termijn, met oog op het aankomend cultuurplanproces, luidt het advies, kort samengevat, als volgt:

 • Verleg de wissels waar mogelijk naar meer collectiviteit in de komende cultuurplancyclus
 • Kom binnen 2 jaar met een integraal herontwerp van de cultuurplancyclus in Rotterdam
 • Breng de ervaringen van Rotterdam in bij de Staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu in verband met stelselherziening;
 • Beleg gevraagd en ongevraagd advies bij de Cultuurloods;
 • Vraag de Cultuurloods het transitieproces op te starten en vorm te geven. Zorg hierbij voor een uitvoeringsstrategie.

 

Voor de lange termijn geldt dat transitie de nodige tijd kost en veel vraagt van betrokken partijen. De inschatting is dat dit niet te realiseren is in één collegeperiode. Tegelijkertijd is het belangrijk om wel snel te starten met het vaststellen van een uitvoeringsstrategie met alle betrokkenen. Anders komt de transitie niet van de grond.

 

Voor dit totale proces voor de korte en lange termijn, wordt in dit rapport een nieuw fenomeen geïntroduceerd: de hierboven genoemde Cultuurloods. De Cultuurloods kan gezien worden als de kwartiermaker van het ecosysteem. Het is een functionaris die wordt gefinancierd door zowel de gemeente als de culturele sector (krachtenbundeling moet leiden tot gezamenlijk investeren), hij/zij heeft een onafhankelijke en vertrouwelijke positie in het ecosysteem en kan zich gevraagd en ongevraagd verhouden tot iedere speler in het ecosysteem (inclusief onafhankelijke advisering). De Cultuurloods betreft in dit rapport een tijdelijke functie voor (in principe) 2 jaar.

 

De Cultuurloods werkt langs 3 sporen:

 1. Kennis verzamelen en omzetten naar (deel)adviezen (passend binnen het ecosysteem);
 2. Deskundigheid inrichten samen met de afdeling Cultuur voor de cultuurplansystematiek;
 3. De rol van kwartiermaker spelen in het te vormen ecosysteem

 

Elk advies wordt door de Cultuurloods opgesteld in overleg met het kernteam. Het kernteam vormt de ruggengraat van het ecosysteem en bestaat uit spelers die een dragende en strategische rol kunnen vervullen voor de krachtenbundeling binnen en samenhang van het ecosysteem. Met de komst van een kernteam en een Cultuurloods krijgt de collectieve organisatiekracht verder vorm. Deze is randvoorwaardelijk voor het cultureel ‘ecosysteem’.

 

Het succes van een collectieve uitvoeringsstrategie is inherent aan samenwerking. In dit rapport wordt gesproken over de interconnectiviteit. Dat gaat verder dan ‘gewoon’ samenwerken. Het betekent nog meer de verbinding aangaan met elkaar, maar ook met andere sectoren en domeinen, waaronder vastgoed, economie en het sociaal domein. Dit betekent werken vanuit de veerkracht van Rotterdam en de Rotterdammer, van daaruit de verschillende waarden van cultuur definiëren en doorvertalen naar een georkestreerde inzet van het cultureel ecosysteem.

 

Wat daarvoor nodig is:

 • Definieer wat Rotterdam en Rotterdammers nodig hebben in relatie tot veerkracht;
 • Definieer en werk de waarden van cultuur uit in relatie tot een veerkrachtig Rotterdam;
 • Werk uit wat vervolgens nodig is voor een goed functionerend cultureel ecosysteem;
 • Richt het ecosysteem vanuit dit perspectief in;
 • Creëer een backbone die kan coördineren en support kan geven

 

Thema’s die belangrijk zijn om op te pakken:

 • Inrichten ecosysteem vanuit gezamenlijke backbone. Verbindingen binnen en buiten sector leggen
 • Een gecoördineerde strategie ten aanzien van alle geldstromen in de sector; draai maken van subsidie naar investering
 • Uitwerking relatie cultuur en resilience
 • Inrichten van cultural intelligence
 • Financiering op collectieve impact
 • Integrale visie en aanpak op de culturele ruimte (fysiek en online aanwezigheid cultuur in relatie tot vastgoedbeleid en maatschappelijk rendement cultureel vastgoed, samenhang geldstromen)

 

Bent u benieuwd hoe wij deze opdracht hebben uitgevoerd? Ga dan naar (link) en krijg zo toegang tot het volledige samenvattingsdocument.

Vragen? Neem contact op met:

Maarten Crump (06-55757628 / m.crump@alignmenthouse.nl) Maarten Crump

Bas Pietersen (06-51120333 / b.pietersen@alignmenthouse.nl) Bas Pietersen

Het Artikel: Artikel Rotterdam

Meer lezen over Rotterdam

Rotterdam: de ui en de champagnefles

Als het gaat om relaties opbouwen schijn je twee soorten mensen te hebben. De ui en de champagnefles. Om met de laatste te beginnen: dit is iemand die er helemaal voor gaat en zich-/haarzelf helemaal blootgeeft vanaf het eerste contact. Ontwapenend overzichtelijk. Veel energie en kan ontploffen in je gezicht. Ben je een ui, dan pak je het anders aan: je pelt elkaar stapje voor stapje af. De weg van geleidelijkheid. Minder sprankelend, maar klinkt wel degelijk.

Als het gaat om grote veranderopgaven is de combi van belang.

In opdracht van Said Kasmi, de wethouder cultuur van Rotterdam, stelde The Alignment House een advies op over een nieuw adviesmodel cultuur als onderdeel van de transitie van stelsel naar ecosysteem. Ons verhaal van samenwerking hoort inderdaad bij een dynamiek die verder reikt dan Rotterdam. Uit tientallen gesprekken afgelopen zomer bleek dat Rotterdam zwanger was van verandering in de cultuursector. Stukje bij beetje konden we zo de champagnefles uittekenen. Niet alleen de inhoud, maar ook de wilskracht om in beweging te komen (de druk op de kurk).

De wethouder heeft onlangs de gemeenteraad geïnformeerd over het proces van het ontkurken van de champagnefles. Praktijkervaring leert dat voor behoud van dynamiek het nu balanceren wordt tussen champagnefles en ui. Ter toelichting. Een dergelijke transitie vergt een gedegen feitenfundament: een samenhang van inzichten die niet alleen rationeel van aard zijn, maar ook emotie en drijfveren van mensen meenemen. Het feitenfundament hebben wij verwoord in ons advies. Dit is de eerste fase van het afpellen van de ui. Het feitenfundament is de basis voor een collectieve gedragen visie (hoe kijken wij naar de wereld van morgen?) en ambitie (wie zijn wij in die wereld?). Dit vergezicht zorgt voor de bubbels in de champagne en verbeeld een nieuwe werkelijkheid. Die werkelijkheid is gewenst, maar komt niet vanzelf. Daarvoor is de tweede ronde van de ui nodig: hoeveel tijd nemen we ervoor om er te komen, welke stappen kunnen we zetten en wat kunnen we dan al morgen doen? De opgave in Rotterdam is fundamenteel en complex van aard. Dat betekent: neem de tijd en begin compact en overzichtelijk. Wel geldt: handel vanuit de wetten van B als je van A naar B wilt komen. De Cultuurloods of kwartiermaker cultuur is in dit opzicht iemand die snapt waar de kurk naar toe knalt en de juiste stappen met de juiste energie kan zetten om in dit nieuwe wenkende perspectief te komen. En iemand die de huidige situatie van oude en vertrouwde de conventies kent, de logica snapt en vanuit de logica van B ziet waar als eerste in A aan gedraaid moet worden.

De kwartiermaker en de samenstelling van een gedragen, compact en slagvaardig kernteam en de voorbereiding hiervoor zal cruciaal blijken te zijn. Rotterdam neemt een moedige en noodzakelijke stap.

LinkedIn

Nieuwe aanpak cultuurbeleid wethouder Said Kasmi in NRC. Samen is ook echt samen: dus De Creatieve Coalitie is er ook bij! Hoop dat meer gemeenten volgen.

Link naar ‘lijvige rapport’  The Alignment House in artikel. Daarin wordt inrichting en werking cultureel ecosysteem Gemeente Rotterdam beschreven. We merken elders in het land: het begin van een beweging ????. Op naar een cultureel veerkrachtig Rotterdam

Zie hier het artikel:

Artikel NRC

LinkedIn

Een artikel over: “De Cultuurloods”.

Zie link voor artikel: Rotterdam – cultuurloods

Onze LinkedIn post: LinkedIn

Wethouder Said Kasmi en voorzitter van het Directeurenoverleg Rotterdam Caroline Pietermaat in AD Rotterdam vandaag naar aanleiding van advies The Alignment House over transitie van stelsel naar cultureel ecosysteem.

LinkedIn

Voor meer informatie over Rotterdam kunt u via (link) naar onze visdesk waar wij u één op één kunnen helpen met al u vragen.