De huidige inrichting van de zorg in Nederland houdt niet langer stand. De dubbele vergrijzing, technische ontwikkelingen en continue verbetering van behandelmethodes maken de zorg onbetaalbaar en veranderen ook de inhoudelijke zorgvraag.

Overheid en zorgverzekeraars sturen op kostenbeheersing, centralisatie, specialisatie en ontschotting. Aan instellingen de taak om – binnen deze ruilverkaveling – een duidelijk zorgprofiel te kiezen en zich te onderscheiden op eigen kracht en kwaliteit. Wie niet kiest, verliest.

The Alignment House ziet dat zorginstellingen vooral intern gericht zijn. Dat maakt anticiperen op ontwikkelingen van buitenaf lastig. Wij helpen uw instelling om verder te kijken dan het interne, ‘technische’ zorgdeel.

Onze visie is dat een zorginstelling een biotoop moet zijn; perfect afgestemd op zijn doelgroepen en op zijn verzorgingsgebied. Inzicht in uw adherentiegebied is noodzakelijk om te bepalen hoe u uw belangrijkste doelgroepen het beste kunt bedienen. Zo kunt u de juiste keuzes maken voor een sterke profilering.

Van mens naar zorgvraag naar zorgformule

  • Eerst brengen we, met de Zorgscan, grondig de populatie in uw adherentiegebied in kaart, zowel kwantitatief (aantallen en demografische spreiding), als kwalitatief (specifieke zorgbehoeftes).
  • De mens achter de zorgvraag centraal stellen, is van cruciaal belang. Medische kwaliteit is een basisvereiste, maar met bejegening maakt uw instelling het onderscheid in de zorgbeleving. Dat kan alleen als u uw doelgroep echt kent. Daarom schetsen wij een integraal mensbeeld.
  • Vervolgens helpen wij u met de vertaling naar de beste zorgformule en het optimale assortiment aan dbc’s. Een zorgaanbod dat aansluit op de behoeften van uw adherentiegebied, dat het meeste potentieel biedt en dat aansluit bij de ambitie en interne kracht van uw organisatie.

Kruisbestuiving
The Alignment House werkt voor ziekenhuizen, VVT-instellingen, eerstelijnszorg, zorghotels en revalidatiecentra. Maar ook onze kennis van andere sectoren is van toegevoegde waarde voor de omslag die zorginstellingen moeten maken.

Door onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het nieuwe Dierenpark Emmen, weten we wat het betekent om een organisatie te sturen op beleving. Maar ook onze ervaring bij bijvoorbeeld advocatenkantoren gebruiken wij binnen de zorg: wij weten hoe organisaties met professionals en expertise-eilanden een krachtige eenheid kunnen vormen.

Klanten waar the Alignment House voor werkt:

Visie en strategie ontwikkeling zorgorganisaties, klantcases

Spelers in de zorg moeten actief met elkaar het veranderende zorglandschap vormgeven en nieuwe dwarsverbanden te vinden. Vanuit die optiek waren wij in 2012 één van de organisatoren van het seminar ‘Zorgperspectief 2020’, in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid & Zorg, Stichting Topklinische Ziekenhuizen en Haagse Hotelschool. In 2014 zullen wij dit platform opnieuw faciliteren.